تعرفه پیامک صوتیAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

نسخه نمایندگی

500.000 تومان

هر ثانیه فقط 18 ریال

بازگشت هزینه برای تماس های ناموفق

تعداد ارسال نامحدود

بانک شماره تلفن های همراه سراسر کشور

ارسال به تلفن ثابت و همراه

استودیو ضبط صدا و استفاده از صداهای قبلی

پشتیبانی تلفنی و اینترنتی 24 ساعته

نسخه کاربری

75.000 تومان

هر ثانیه فقط 20 ریال ( 2 تومان )

بازگشت هزینه برای تماس های ناموفق

تعداد ارسال نامحدود

بانک شماره تلفن های همراه سراسر کشور

ارسال به تلفن ثابت و همراه

استودیو ضبط صدا و استفاده از صداهای قبلی

پشتیبانی تلفنی و اینترنتی